DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1:

Derneğin adı “Engelsiz Erişim Derneği”dir.

Madde 2:

Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dur.

Adresi: Valide Atik Mahallesi, Çinili Mescit Sokak, Beydemir apartmanı no:47/2 Üsküdar / İstanbul’dur.

Amblemi: sol tarafta yarım ay biçiminde Latin alfabesiyle, aşağıda Braille alfabesiyle Engelsiz Erişim yazısı ve ortada güneşin içinde uçan bir kuştur.

Madde 3: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 4:

Engelsiz Erişim Derneği, Engelliliğin en temel nedenini bireyin fiziksel organındaki eksikliğe veya işlevsizliğe bağlayan tıbbi modeli değil, engelin nedenini toplumsal ve çevresel faktörlerden kaynaklanan engellenmişlik olarak gören sosyal modeli benimsemektedir. Bu bağlamda, Kişiyi engelli yapan toplumsal ve fiziksel etmenlerin ortadan kaldırılması;
Engellilerin toplumdaki tüm bireylerle eşit haklara sahip olması ve ayrımcı uygulamaların sona erdirilmesi;
Engellilerin toplumla entegre bir yaşam sürdürmelerinin savunulması ve izolasyona yol açabilecek her türlü uygulama ve politikaya karşı mücadele edilmesi;
Kamusal ya da özel tüm yaşam alanlarının ve hizmetlerin evrensel tasarım ilkesi uyarınca, herkes için erişilebilir olması yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını amaçlamaktadır.

Madde 5:

Dernek 4. maddedeki amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

a) Toplumsal ve fiziki çevrede kişiyi engelleyen unsurları araştırmak ve bunların ortadan kaldırılması için gerekli çözüm önerilerini ortaya koyup bu önerilerin hayata geçirilmesi yönünde adımlar atmak.

b) Engellilik alanında dünyadaki ve ülkemizdeki bilimsel ve teknik gelişmeleri takip etmek ve elde edilen bilgileri kamuoyuyla paylaşmak.

c) Gerekli altyapı sağlanması durumunda, engelli bireyin de her türlü mesleği yapabilme potansiyelinin bulunduğu inancıyla, engellilerin istihdam ve mesleki gelişimleri önündeki bariyerleri tespit ederek bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

d) Devletin ve toplumun engelliyi, engellinin toplumu ve devleti maddi manevi istismarıyla, pozitif veya negatif her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, Engellilerin de toplumdaki her bireyle eşit haklara sahip olması ve eşit biçimde hizmet alabilmesini sağlayacak sosyal devletin ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesinin gerektirdiği makul uyumlaştırmayla ilgili her türlü girişimde bulunmak.

e) Sesli, Braille ve mürekkep baskılı ve elektronik yayınlar çıkartmak, kütüphaneler kurmak; söz konusu yayınların çıkarılmasını ve kütüphanelerin kurulmasını sağlamak.

f) Sportif etkinlikleri desteklemek.

g) Kamu ve özel sektörde engellilerin istihdamı için girişimlerde bulunmak.

h) Engellilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları erişilebilirlik sorunlarını, maruz kalınan ayrımcı davranışları, tespit ve teşhir etmek, ve çözüm önerileri geliştirmek.

i) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alanlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve alanların herkesin erişimine uygun hale getirilmesi için mücadele vermek ve projeler hazırlamak.

j) Ulaşımla ilgili erişilebilirlik sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

k) Engellilerin yazılı, elektronik ve dijital (kitap, web siteleri, televizyon kanalları vb.) her alanda bilgiye erişim olanaklarını arttırmak, karşılaşılan engellerin giderilmesi için çalışmalar yapmak.

l) Engellilerin demokratik ve siyasal haklarını, eşit ve bağımsız olarak kullanabilmeleri hususunda çalışmalar yapmak.

m) Her türlü ürün ve hizmetin, gerek tasarımı ve planlanışı, gerek sunumu, etiketlenmesi ve faturalandırılması, gerekse de satış sonrası süreçlerinin engelli tüketicinin engelsiz erişimine uygun hale getirilmesi yönünde ilgili kişi ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve  konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için mücadele vermek.   

n) Engellilik üzerine akademik alanda bilimsel çalışmalar yapmak, mevcut çalışmalara iştirak etmek, yapılan bilimsel çalışma ve yayınları toplayarak bir veri tabanı oluşturmak.

o) Engelliler için geliştirilmiş araçlar konusunda, kamuoyunu ve  engellileri bilgilendirmek, bunların temin edilmesi hususunda, yol göstermek,  bu araç ve gereçlerin yurt içinde üretimi için çalışmak ve  üretilmeyenleri yurt dışından getirtmek.

p) Engellilerin sorunları ve sorunların çözüm yolları hakkında halkı aydınlatmak ve kamuoyu oluşturmak, derneğin tanıtımı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gerektiğinde reklam vermek ve engellilerle ilgili programlara sponsor olmak.

r)     Engellilerin sorunlarının çözümü için gerekli yasal değişikliklerin yapılması amacıyla yetkililer nezdinde girişimlerde bulunmak ve sosyal, ekonomik, kültürel, mesleki hakların ihlali durumunda yargı yoluna gitmek ve bu amaçla bir hukuk komisyonu oluşturmak.

s) Amaçları doğrultusunda yürüyüş, miting, açık ve kapalı salon toplantıları, sempozyum, panel, konferans yapma, bildiri ve el ilanı dağıtma, afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinlikler düzenlemek.

t) Kuruluş amaçları benzer dernek, vakıf veya inisiyatiflerin çalışmalarına, olanaklar ölçüsünde destek vermek, gerekli mercilerden izin almak ve yasal prosedüre uymak kaydıyla uluslararası toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, benzer amaçlı ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak, federasyon ve platformlar kurmak veya kurulmuş federasyon ve platformlara katılmak.

u) Çocukları engelli olan aileleri, dernek bünyesinde veya bağımsız olarak bilgilendirip farkındalıklarını arttırmak suretiyle örgütlenmelerini teşvik etmek.

v) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

y) Dernek çalışmaları için taşınır-taşınmaz malları edinmek, satın almak ya da satmak, kiraya vermek ya da kiralamak, ipotek koymak, borç almak ya da borç vermek, yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi ve kuruluşlardan bağış kabul etmek ve bağışta bulunmak.

z) Dernekle ilgili tüm faaliyetlerin duyurulduğu bir web sayfası oluşturup güncel takibini yapmak.

Madde 6:

Dernek, çalışmalarını gerçekleştirmek için bizzat çalışma yapabileceği gibi, şubelerini de görevlendirebilir; komisyonlar, bilim ve danışma kurulları oluşturabilir.

ÜYELİK-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 7:

Derneğin a) Asli, b) Fahri olmak üzere 2 çeşit üyesi vardır.

a) Asli üye: Derneğin tüzüğündeki amaçları benimsemiş ve kendi istekleriyle, tüzükteki kurallara göre üye yazılan kişilerdir. Derneğin organlarını seçerler ve bu organlara seçilirler.

b) Fahri üye: Dernek çalışmalarına katılmalarından kazanç ve kıvanç duyulan kimseler yönetim kurulu kararı ile fahri üye olabilirler. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Giriş ödentisi ve yıllık aidat ödemekle yükümlü değillerdir. Asli üye olmak isterlerse bu konuda tüzüğün gerektirdiği formaliteler uygulanır.

Madde 8:

Asli üye olabilmek için:

a) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

b) Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.

c) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

d) Derneğin şubesi açıldığında merkezde kayıtlı üyelerin kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilir.

e) Üyeliğin kabul edilmesi halinde kararın tebliğini takip eden 92 gün içinde giriş ödentisi ile yıllık aidatın tamamını ödemekle yükümlüdür. Bu vecibeyi yerine getirmeyenlerin üyeliği kaybolur. Üye giriş aidatı 20 (yirmi) TL'dir. Aylık ödenti miktarı her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

Madde 9:

Her üye yazılı olarak başvurmak suretiyle üyelikten çıkabilir. Üyelikten çıkanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Üyelikten çıkanlar, yeniden üye kaydedildiklerinde, varsa eski ödenti borçları 2 katı olarak alınır.

Madde 10:

a) Çalışmaları ve eylemleri dernek tüzüğü, amacı ve ilkeleriyle bağdaşmayan üyeler, Yönetim Kurulu Kararıyla üyelikten çıkarılabilirler.

b) Yıllık ödentilerini yazılı bildirime karşın ödememekte ısrar eden üyeler, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilirler.

c) Üyelikten çıkarılanlar, kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren 2 yıl geçmeden yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar. Bu süre geçtikten sonra yeniden üyelik için başvuran kişinin üyeliğe kabulü, Şube Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Yönetim Kurulunun oluru ile gerçekleşebilir.

d) Dernek şube açtığı taktirde tüzükte belirtilen üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma işlemleri onur kurulu ve şube yönetim kurullarınca yapılır.  Şube Yönetim Kurullarınca üyeliğine son verilenler en geç bir ay içerisinde Genel Yönetim Kurulu'na yazılı olarak itirazda bulunabilir. Genel Yönetim Kurulu bu itirazı iki ay içerisinde sonuca bağlar ve muhatabına yazılı olarak bildirir. Genel yönetim kurulunun kararından sonra kişiler genel kurula itirazda bulunabilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

Madde 11:

Asli üyeler genel kurulu teşkil ederler. Derneğin Yönetim, denetim ve onur kurullarını seçerler ve bu organlara seçilirler.

Madde 12:

Asli ve fahri üyeler dernek tüzüğü ile kararlarına uymak zorundadırlar. Yıllık aidat her sene mart ayının sonuna kadar ödenir. Yıllık aidatını ödemeyen asli üyeye yönetim kurulunca taahhütlü mektup ya da elektronik posta gönderilerek borcunun ödenmesi istenir. Tebligatı alan üye bir ay zarfında haklı özrü olmadan borcunu ödemezse yönetim kurulunca kaydı silinir. Bu durumda olanlar yeniden üye olmak isterlerse yeni üye oluyormuş gibi muameleye tabi tutulurlar.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 13:

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa dilekçe ile yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 14:

Derneğin Merkez Organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Genel Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Onur Kurulu

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 15:

Genel Kurul derneğin en yüksek organıdır. Derneğe kayıtlı asli üyelerin toplamıdır. Olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanır.  şube açıldığı taktirde şube genel kurullarında seçilecek delegelerden oluşur. Delegeler şubelerin son genel kurullarına katılma hakkına sahip üyelerin 1/20'si oranında hesaplanır. 20 ve 20'nin katsayılarından arda kalan üye sayısı 10 ve 10'dan fazla ise, bu fazlalık için de bir delege eklenir.

Madde 16:

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a) Olağan Genel Kurul, üç yılda bir eylül ayında Genel Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine;

b) Olağanüstü Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulunun kararı veya Merkez Denetleme Kurulu veya son genel kurula katılma hakkına sahip genel kurul üyelerinin 1/5'nin (beşte birinin) Genel sekreter önündeki imzalı beyanı aracılığıyla yaptığı çağrıya uyularak çağrının tebliğinden itibaren iki ay içerisinde Genel Yönetim Kurulu tarafından toplanır. Bu maddede yazılı istekler uyarınca, yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA YÖNTEMİ

Madde 17:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 18:

Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan genel kurul üyelerinin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan genel kurul üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ

Madde 19:

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 20:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak; toplantıda hazır bulunan genel kurul üyelerinin en az 1/10 (onda biri) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 21:

Toplantıda söz isteyen üyeler toplantı salonuna konacak levhaya adlarını yazdırırlar. İsteklilere levhada ki sıraya göre söz verilir. Gündemde değişiklik yapılması ve görüşmelerin yeterli sayılması için verilen önergelerin yazılı olması zorunludur. Yeterli önergelerin, bir lehinde ve bir aleyhinde konuşma yapılmadan ve bu önergelerin verilmesinden evvel söz istemiş üyeler konuşmadan yeterlik önergesi oya konulamaz. Konuşma sırası gelen iki kişi aynı tezi savunacaksa ikincisinin yerine aksi tezi savunacak üyeye söz verilir. Dernek organlarının sözcüleri ile usul hakkında söz isteyen üyelere konuşmada öncelik tanınır. Genel kurul başkanı, gündem konuşulur ve onaylanırken düşüncelerini açıklayamaz.

Madde 22:

Toplantıya katılan en az 5 üyenin yazılı isteği üzerine konuşmaların süresi genel kurulca sınırlandırılabilir. Ancak bu süre beş dakikadan daha az olamaz. Dernek organlarının sözcüleri ile önerge sahiplerine bu kısıtlama uygulanamaz.

Madde 23:

Genel kurul başkanlık divanı, toplantı ve görüşmelerin tüzüğe uygun ve düzenle yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Başkan görüşmeleri bozanları ihtar eder. Görüşmeleri bozmakta direnenlere başkanın teklifi ve genel kurul kararı ile toplantıdan çıkarılma cezası verilebilir. Bu şekilde toplantıdan çıkarılan üye, seçim, bütçe ve kati hesap için toplantıya çağrılır.

KARARLAR

Madde 24:

Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile ve açık oyla alınır. Ancak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun seçimi gizli oyla yapılır.

Dernek organlarına seçilenlerin eşit oy alması halinde, kazanan adayın tespitinin yöntemi, Genel Kurulca saptanır.

Tüzük değişikliği ve derneğin kapatılmasıyla ilgili kararlar, Genel Kurula katılanların 2/3 (üçte iki) çoğunluğunun kararıyla alınır.

OY KULLANMA BİÇİMİ VE OYLARIN SAYIMI

Madde 25:

Oy kullanma yöntemi ve oy pusulaları yönetim kurulunca belirlenir oylama şekli tüm üyelerin erişimine ve bağımsız biçimde oy vermesine imkân tanıyacak biçimde düzenlenir. Oylama bu pusulaların zarfa konularak sandığa atılması ile gerçekleşir. Hangi geometrik şeklin hangi listeyi temsil edeceğini divan başkanlığı kura ile belirler ve ilan eder.

Oyların sayımı ve dökümü ya Divan Kurulu ya da Genel Kurulca seçilecek tasnif kurulunca yapılır.

GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 26:  

a) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını incelemek, inceleme sonuçlarına göre Yönetim Kurulu'nun aklanması, ya da sorumlular hakkında gereğinin yapılması için karar vermek,

b) Derneğin bütçesini ve üç yıllık çalışma programını görüşüp, karara bağlamak,

c) Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerini seçmek,

d) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olmak veya ayrılmak, yurt içinde veya dışında şube, temsilcilik açmak veya kapamak.

e) Federasyonlara katılmaya veya ayrılmaya karar vermek veya yönetim kuruluna yetki vermek.

f) Döner sermayeli işletmeler ve yardım sandıkları kurmaya ve kapatmaya karar vermek.

g) Dernek için taşınmaz malların satın alınması, satılması ve ipotek konulması hususunda karar almak veya Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h) Şube yönetim kurulunu görevden almak,

ı) Tüzükte değişiklik yapmak,

i) Derneğin kapatılmasına karar vermek,

j) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

k) Her türlü ödenek, yolluk, tazminat ve dernek hizmetleri için görevlendirilen üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etme konusunda karar vermek ve bu hususlara ilişkin yönetmelik hazırlamak.

GENEL YÖNETİM KURULU

Madde 27:

Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 7 (yedi) asıl ile 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, üye sayısı boşalmaları sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra salt çoğunluğun altına düşerse, Genel Kurul mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN İŞ BÖLÜMÜ

Madde 28:

Genel Yönetim Kurulu, seçilmesini izleyen ilk hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak görev bölüşümü yapar. Bu toplantıda bir Genel Başkanı, bir genel sekreteri ve mali Sekreteri seçer. Gerek duyulduğunda yeni sekreterlikler oluşturabilir.

DERNEĞİN TEMSİLİ

Madde 29:

Derneği, Genel Yönetim Kurulu temsil eder. Derneğin sözleşmeler yapmasında, Dernek Genel Merkezini borçlandıracak kambiyo senetleri veya başkaca borçlandırıcı senetlerin düzenlenmesinde, banka hesaplarından para çekilmesinde, Genel Başkan, Genel Sekreter ve Mali Sekreterden en az ikisinin imzalarının birlikte bulunması zorunludur. Tek imza ile düzenlenen belgeler Genel Yönetim Kurulunu bağlamaz.

Madde 30:  

Genel Yönetim Kurulu en az ayda bir olağan olarak toplanır. Gerek görüldüğünde Genel Başkan tarafından her an toplantıya çağrılabilir. Genel Başkanın bulunmadığı durumlarda onu Genel Başkan Vekili temsil eder.

Gündem, Genel Başkanın ve diğer yönetim Kurulu üyelerinin de görüşü alınarak, Genel Sekreter tarafından hazırlanır ve Olağan Yönetim Kurulundan en az beş gün önce Genel Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı veya elektronik posta yoluyla ya da SMS aracılığıyla duyurulur. Olağanüstü toplantılar için yazılı bildirim yoktur. Genel Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunan bir üyenin konuşulmasını istediği bir konunun gündeme alınması zorunludur.

Toplantı yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile alınır.  

Üst üste iki, bir yıl içerisinde toplam üç olağan toplantıya mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu kararıyla yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilir.

 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 31:

Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Dernek çalışmalarının tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak ve uygulamak,

b) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bu kişileri on gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek

c) Derneği üyelik için yapılan başvuruları inceleyip karara bağlamak,

d) Derneğin işlerini götürmek için ücretli personel almak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

e) Noterden tasdiki üye kayıt defteri, gelir gider defteri, kati hesap ve bütçe ve bilanço defteri, gelen giden evrak defteri, karar defteri ve demirbaş kayıt defterinin usule uygun olarak tutulmasını sağlamak,

f) Süreli ve süresiz yayınlar çıkartılması kararı vermek,

g) Yönetmelikler çıkarmak, sözleşmeler yapmak,

h) Genel Kurul gündemini hazırlamak ve üç yıllık çalışma raporlarını, bütçeyi ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

ı) Taşınmaz kiralamak, derneğe ait taşınmazları kiraya vermek, borç almak veya borç vermek, yurt içi veya dışındaki kişi ve kuruluşlardan her türlü bağışı kabul etmek veya bağışta bulunmak,

i) Derneğin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek toplantı, fuar ve benzeri organizasyonlara gönderilecek temsilcileri seçmek,

j) Üyelerin ödemeleri gereken aylık Ödentiyi belirlemek,

k) Onur kurulunun teklifiyle gündeme alınan disiplin işlemlerini yürütmek,

l) Tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 32:

Genel başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Derneği yurt içinde ve yurt dışında özel ve tüzel kişilere ve kamuoyuna karşı temsil etmek.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 33:

Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yokluğunda genel başkana vekâlet etmek,

b) Dernek adına tüm yazışmaları yürütmek,

c) Derneğin arşiv ve dosyalarını düzenlemek,

d) Uluslararası ilişkileri ve yazışmaları sürdürmek,

e) Yazılı ve görsel medya ile ilişki kurmak,

f) Derneğin yayın organlarının çıkarılmasını sağlamak,

g) Derneğin halkla ilişkiler görevini yürütmek.

MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 34:  

Mali Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneğin gelirlerini temin etmek,

b) Gerekli harcamaları yapmak,

c) Gelir kaynaklarını araştırmak, gelir kaynaklarını araştırıcı girişimcileri organize etmek,

d) Muhasebe ile ilgili defter ve belgeleri zamanında tutmak veya tutturmak.  

DENETLEME KURULU VE DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 35:

Derneğin asli üyeleri arasından genel kurulca ve açık ve /veya gizli oyla üç yıl için seçilecek üç asil ve  üç yedek üyeden meydana gelir. Derneğin hesapları, denetleme kurulu tarafından yılda en az bir defa denetlenerek sonuç bir rapor halinde genel kurula sunulur. 

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri:

a) Dernek çalışmalarının tüzük, yönetmelik ve Genel Kurul kararlarına uygunluğu, defter ve hesapları denetlemek,

b) Üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçlarıyla, bilanço ve gelir- gider hesabına ait inceleme sonuçlarını bir rapor ile Genel Kurula sunmak,

c) En geç bir yıl içerisinde yaptığı denetlemelerde saptadığı eksiklikleri, tüzüğe ve mevzuata aykırılıkları bir raporla Genel Yönetim Kuruluna bildirmek,

d) Gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

Derneğin İç Denetimi:

Dernekte Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

ONUR KURULU

Madde 36:

Genel Kurulca seçilen 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda bir başkan ve bir raportör seçer.

Üyeler hakkında şube yönetim kurulları tarafından karara bağlanan veya şube ve genel merkez yöneticileri hakkında üyelerce verilen şikâyetlerle örgütsel işleyişi ve örgüt kararlarını zaafa uğratan veya baltalayan üyeler veya yöneticiler hakkında Genel Yönetim Kurulunun şikâyetleri, Genel Sekreterce Onur Kuruluna en geç 7 gün içinde sevk edilir. Ancak soruşturmaya konu olan olayın oluşundan veya öğrenilişinden itibaren en geç 3 ay içerisinde ve her halükarda 6 ay içerisinde şikâyette bulunulabilir. Onur Kurulu kendisine gelen dosyayı bir ay içerisinde ele alır ve en geç 3 ay içerisinde karara bağlar. Gerekli durumlarda bu süre gerekçe belirtilerek 3 ay daha uzatılabilir. Mücbir sebep durumunda hukukun genel kuralları geçerlidir.

Onur Kurulu raportörü, Genel Sekreterce Onur Kuruluna sevk edilen başvuruların altındaki imzaların adı yazılan kişilere ait olup olmadığını araştırır ve Onur Kuruluna bir rapor halinde sunar. İmzaların söz konusu kişilere ait olmadığını saptarsa, şikâyetin geçersiz olduğunu muhataplarına yazılı olarak bildirir.

Onur Kurulu 10. ve 37. maddelerde belirtilen hususları ihlal eden üye ve yöneticiler hakkında duruma göre kınama, geçici çıkartma veya sürekli çıkartma cezaları verilmesini yönetim kuruluna teklif eder. Bir olağan genel kurul dönemi içerisinde onur kurulu teklifi ve yönetim kurulu kararıyla iki kınama alan üye ya da yöneticinin cezası geçici çıkarmaya, iki geçici çıkarma alan üye ya da yöneticinin cezası üyelikten sürekli çıkarılma cezasına çevrilir.

Şube ya da Genel Merkez Yöneticileri hakkında bireysel başvuru hakkına dayanarak doğrudan Onur Kuruluna yapılan şikâyetlerin haksız çıkması halinde şikâyetin muhatabı olan kişinin şikâyet hakkı saklıdır.

Madde 37:

 Disiplin cezası gerektirecek davranışlar şunlardır:

  1. Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile dernek yönetmeliğine uymamak,
  2. Üyeleri dernekten uzaklaştırıcı tedbir ve düzene başvurmak, engelliliği suistimal eden faaliyetlerde bulunarak kamuoyunu yanıltıcı ve derneğe söz getirecek etkinlikte bulunmak,
  3. Dernek üye ve personeline taciz ve saldırıda bulunmak, derneğin tüzel kişiliğine açıkça hakarette bulunmak.

Madde 38:

 Disiplin cezaları şunlardır:

  1. Kınama: Üyenin kendisine davranışının kusurlu bulunduğunun ve kınama cezası aldığının bildirilmesidir.
  2. Tesislerden çıkartma: Üyenin bir yıldan çok olamamak üzere geçici olarak derneğe devamının önlenmesidir.
  3. Süresiz çıkartma. Üyenin dernekten kaydının silinmesidir.

Madde 39:

 Üyelerin disipline aykırı davranışlarının cezaları şunlardır:

  1. 37. maddenin birinci bendinde yazılı davranışlara kınama cezası,
  2. 37. maddenin ikinci bendinde yazılı davranışlarda bulunanlarda geçici çıkartma,
  3. 37. maddenin üçüncü bendinde yazılı davranışlarda bulunmak ile üç içerisinde iki kez geçici çıkartma cezalarına çarptırılanlar süresiz çıkartma ile cezalandırılırlar.

Onur Kurulunun teklifiyle yönetim kurulunun süresiz çıkartma cezası dışında vereceği kararlar kesindir. Süresiz çıkartma cezasına karşı ise genel kurula itiraz edilebilir.

ÇALIŞMA KOLLARI

Madde 40:

Yönetim Kurulu gereksinmeye göre çeşitli çalışma kolları kurabilir. Bu kolların çalışmaları, Genel Yönetim Kurulu'nca hazırlanıp yürürlüğe konulacak kol çalışmaları yönetmeliğine göre yürütülür.

ŞUBELER

Madde 41:

Dernek şubesi, Genel Yönetim Kurulunca yetki verilen en az beş kişi tarafından, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine başvurulmasıyla kurulur.

ŞUBE ORGANLARI

Madde 42:

Şube organları şunlardır:

a)    Genel Kurul,

b)    Yönetim Kurulu,

c)    Denetleme Kurulu.  

Bu organların oluşturulması, Genel Merkez organlarının oluşturulmasına ilişkin ilke ve yöntemlere tabidir. Genel Merkez organlarının yaptıkları görevleri şube düzeyinde yerine getirirler.

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 43:  

Şube Genel Kurulu, kayıtlı üyelerinin katılımlarıyla üç yılda bir seçimli olarak Genel Merkez Genel Kurulu'ndan en az iki ay önce tüzüğün 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ve 25. madde esaslarına göre yapılır.

ŞUBE GENEL KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 44:

Şube Genel Kurulu'nun Görev ve Yetkileri şunlardır:  

a)    Yönetim ve Denetleme Kurulunu veya denetçiyi seçmek,

b)    Üç yıllık bütçeyi, faaliyet ve denetleme raporlarını inceleyip karara bağlamak,

c)    Genel Merkez Genel Kurulu'na katılacak delegeleri seçmek.  

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, ÇALIŞMA ESASLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 45:  

•  Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu:

Şubelerin Yönetim Kurulları 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir sekreter ve bir mali sekreter seçer. Derneğin amacına uygun çalışmalarını bölgesinde yürütür.

  •  Çalışma Esasları:  

Şubeyi genel merkez adına şube yönetim kurulu temsil eder. Banka hesaplarından para çekilmesinde şube başkanı, şube sekreteri ve mali sekreterden en az ikisinin imzalarının birlikte bulunması zorunludur. Tek imza ile düzenlenen belgeler şube yönetim kurulunu bağlamaz. 

Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir olağan olarak toplanır. Gerek görüldüğünde şube yönetim kurulu şube başkanı tarafından her an olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Şube Başkanının bulunmadığı durumlarda onu Şube Sekreteri temsil eder.  

Toplantı gündemi şube başkanının ve diğer yönetim kurulu üyelerinin de görüşü alınarak Şube Sekreteri tarafından hazırlanır ve olağan yönetim kurulundan en az üç gün önce şube yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Şube Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunan bir üyenin görüşülmesini istediği bir konunun gündeme alınması zorunludur.  

Toplantı yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile alınır.  

Üst üste iki, bir yıl içerisinde toplam üç olağan toplantıya mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu kararıyla yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilir.

• Şube Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri: 

Madde 46:

Şube yönetim kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır:  

a)    Şube çalışmalarını tüzüğe, şube genel kurul kararlarına, şube ve genel merkez genel yönetim kurulu ile genel merkez genel yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütmek,

b)    En geç 6 ayda bir Genel Merkez Yönetim Kurulu'na yaptığı çalışmalar, gelir ve giderler ve üyelikler hakkında rapor vermek,

c)    Şube genel kurul gündemini hazırlamak ve iki yıllık çalışma raporlarını, bütçeyi ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

d)    Taşınmaz kiralamak, genel merkez onayı ile borç almak veya borç vermek, yurt içi veya dışındaki kişi ve kuruluşlardan her türlü bağışı kabul etmek veya bağışta bulunmak,

e)    Tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmak.  

Şube Yönetim Kurulunun çalışma esasları ile görev ve yetkilerine ilişkin boşluklar Genel Merkez Yönetim Kuruluna ilişkin hükümlerle doldurulur.

ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde 47:

Genel Kurulca seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Genel Kurulu takip eden en geç bir ay içerisinde toplanarak üyeleri arasından başkanı seçer.  

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a)    Dernek çalışmalarının tüzük, yönetmelik ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu; defter ve hesapların usulüne uygun tutulup tutulmadığını denetlemek,

b)    Üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçlarıyla, bilanço ve gelir gider hesabına ait inceleme sonuçlarını bir rapor ile Genel Kurula sunmak

a)    En geç yılda bir yaptığı denetlemelerde saptadığı eksiklikleri, tüzüğe ve mevzuata aykırılıkları bir raporla Genel Yönetim Kuruluna bildirmek,

b)    Gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 48:

Derneğin gelirleri şunlardır:

a)    Üyelerin ödeyeceği giriş ödentileri ve üyelik aidatları,

b)    Derneğin hizmetleri ve birikimlerinden elde edilecek gelirler,

c)    Bağışlar,

d)    Banka faizleri,

e)    Derneğin alacağı tahvillerden elde edilecek gelirler,

f)     Devletten sağlanacak gelirler,

g)    Yayınlardan ve sosyal faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

h)    Kiralardan ve taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,

i)     Sponsorluklar, reklam gelirleri,

j)      Seminer ve kurslar,

k)    Borçlanma ve diğer gelirler.

DEFTER TUTMA ESASLARI, DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS ve USULLERİ ve TUTULACAK DEFTERLER

Madde 49:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

• Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

• Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)    Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)    Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3)    Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)    Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)    İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)    Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)    (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2)    Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

• Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

• Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 50:

Gelir ve gider belgeleri:

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 51:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 52:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

         Genel kurul sonuç bildirimine;

1)    Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2)    Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ           

Madde 53:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 5

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

• Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Engelsiz Erişim Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 55:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Adem Vural geçici yönetim kurulu başkanıdır.

 

 

Adem VURAL

Engin YILMAZ

 

 

 

 

 

 

Levent  AÇLAN

 

 

 

Gökhan GÜNGÖR

 

 

 

Sevda YILMAZ

 

 

 

Mürşide VURAL

 

 

 

Canan ÇAM

 

 

 

Madde 55:

İş bu tüzük 55 (elli beş) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.