Yazıyı indirme bağlantısı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Hukuk İşleri Daire Başkanlığı

Sayı    : 90102173-645[9345]-14684  &n bsp;                                                                          09/06/2014

Konu : Görme Engellilerin Yaptıkları Bankacılık İşlemlerinde İmza Kullanımı

TÜRKİYE KÖRLER FEDERASYONUNA

İlgi     : a) 10.04.2014 tarihli ve 2014/044 sayılı yazınız,  b) 05.06.2014 tarihli ve 2014/081 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız ile, görme engelli vatandaşlarımızın okuma yazma bildikleri, imza atabildikleri halde banka görevlilerince bankalarda gerçekleştirdikleri işlemler sırasında kendilerinden tanık göstermelerinin istendiği, bazı banka görevlileri tarafından 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) "İmza atamayanların durumu" başlıklı 206 ncı maddesine atıf yapılarak, imza atıp atamayacaklarına bakılmaksızın görme engellilerin de imza atamayanlar kapsamında değerlendirildiği, bu uygulamaların aynı bankaların farklı şubelerinde dahi farklılık arz ettiği belirtilerek, görme engelli bireylerin banka işlemlerinde imza atmalarında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Türkiye genelindeki tüm banka müdürlüklerini kapsayan bir çalışma başlatılması istenilmiştir.

Bu kapsamda, görme engelli bireylerin imza atma ehliyetine sahip olduğu gözetilerek, görme enegelli bireylerin imza atması gereken işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi ve bu duruma aykırılık teşkil eden uygulamaların giderilmesini teminen bir örneği ekte gönderilen 06.06.2014 tarihli ve 14664 sayılı yazımız ile Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne yazı yazılmıştır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

e~imzalıdır

Mehmet Sıddık YURTÇÎÇEK Daire Başkanı V.

EK:

1- 06.06.2014 tarihli ve 14664 sayılı yazımız Örneği

Adres: Atatürk Bulvarı No: 191 B Blok 06680 KAVAKLIDERE/ANKARA Telefon: (312) 455 68 10     Faks: (312) 424 08 73 Elektronik Ağ: http://www.bddk.org.tr/

5070 sayılı Elektronik İmza Kaounu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir. Evrak teyidi https://ebulten.bddk.org.tr/ebyssorgu adresinden FD70-UAV2-8VO1 kodu ile yapılabilir.

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Hukuk İşleri Daire Başkanlığı

Sayı    :90102173-645[9345]-14664                 '                                                              06/06/2014

Konu : Görme Engellilerin Yaptıkları Bankacılık İşlemlerinde İmza Kullanımı

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ

Görme engelli vatandaşlarımızın okuma yazma bildikleri, imza atabildikleri halde banka görevlilerince bankalarda gerçekleştirdikleri işlemler sırasında kendilerinden tanık göstermelerinin istendiği, bazı banka görevlileri tarafından 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) "İmza atamayanların durumu " başlıklı 206 ncı maddesine atıf yapılarak, imza atıp atamayacaklarına bakılmaksızın görme engellilerin de imza atamayanlar kapsamında değerlendirildiği, bu uygulamaların aynı bankaların farklı şubelerinde dahi farklılık arz etttiği yönünde şikayetler alınmıştır.

Bilindiği üzere, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 1 nci maddesi ile anılan Kanunun amacı "'engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak" olarak ifade edilmiştir. Anılan Kanunun 23 ncü maddesi ile değişik 1512 sayılı Noterlik Kanunun "İlgilinin işitme, konuşma veya görme engelli olması" başlıklı 73 ncü maddesi; " Noter, ilgilinin işitme, konuşma veya görme engelli olduğunu anlarsa, işlemler engellinin isteğine bağlı olmak üzere iki tanık huzurunda yapılır, ilgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkanının da bulunmaması halinde, iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulur. " hükmünü ve 24 üncü maddesi ile değişik 1512 sayılı Noterlik Kanunun "İmza yerine işaret, mühür veya parmak izi kullanılması" başlıklı 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Bir noterlik işleminde imza atılmış veya imza yerine geçen el işareti yapılmış olmasına rağmen, ilgilisi ister veya adına işlem yapılan ve imza atabilen görme engelliler hariç olmak üzere noter, işlemin niteliği, imzayı atan veya el işaretini yapan şahsın durumu ve kimliği bakımından gerekli görürse, yukarıdaki fıkradaki usul dairesinde ilgili, tanık, tercüman veya bilirkişinin parmağı da bastırılır. Mühür kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorunludur. " hükmünü amirdir. Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun "imza " başlıklı tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 213 üncü maddesi ile değişik 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, "Görme engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir. " hükmünü haizdir.

Söz konusu hükümler kapsamında, görme engellilerin yapacakları işlemler yönünden, işlemlerde tanık bulundurulması hususunda engellilerin talepleri aranmakla birlikte, talebin bulunmaması durumunda görme engellilerin attığı imzalar yeterli kabul edilmektedir. Bununla birlikte, HMK'nın "İmza atamayanların durumu" başlıklı 206 ncı maddesi imza atamayanların durumuna ilişkin düzenleme getirmekte olup, görme engellilere veya görme engellilerin "imza atamayanlar" kapsamında değerlendirileceğine ilişkin bir hüküm ihtiva etmemektedir.

Bu çerçevede, görme engelli bireylerin imza atma ehliyetine sahip olduğu gözetilerek, görme engelli bireylerin imza atması gereken işlemlerde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi ve bu duruma aykırılık teşkil eden uygulamaların giderilmesi hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mukim ÖZTEKİN Başkan

1 12 Adres: Atatürk Bulvarı No: 191 B Blok 06680 KAVAKLIDERE/ANKARA

Telefon: (312) 455 68 10     Faks: (312) 424 08 73 Elektronik Ağ: http://www.bddk.org.tr/

§©70 sayılı Elektronik İmza Kanuntı'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir. Evrak teyidi https://ebulten.bddk.org.tr/ebyssorgu adresinden FDGY-LEZ4-8MYU kodu ile yapılabilir