BİRİNCİ BÖLÜM

İsim, Düzenleyen, Amaç, Konu ve Tanımlar

Madde 1: Yarışmanın Adı, Selen Özel Bilgi Yarışması’dır.

Madde 2: Düzenleyen, Engelsiz Erişim Derneği’dir.

Amaç

Madde 3: Selen Özel Bilgi Yarışması, Kişiler arasında bilgi alışverişinde bulunurken bir yandan birlikteliği ve kaynaşmayı sağlamak, bir yandan da eğlenmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca yarışmanın sunumundan puanlamasına kadar tüm aşamalarında evrensel tasarım ilkesi doğrultusunda en erişilebilir çözümlerin ortaya konması esas alınmaktadır.

Yarışmanın Konusu

Madde 4: Bu etkinlik on altı kategoride çoktan seçmeli ve tek yanıtlı sorulardan oluşan, final oturumuyla birlikte dört oturumda gerçekleşecek bir bilgi yarışmasıdır.

Tanımlar

Madde 5: Bu şartnamede geçen;

A. Yarışma: Selen Özel Bilgi Yarışması’nı,

B. Grup: Yarışmaya katılan ve 3 kişiden oluşan yarışmacı grupları,

C. Oturum: Final hariç her biri on asil soru ve eşitlik halinde yedek sorulardan oluşan, finalde ise 16 soru ve yedek sorulardan oluşan yarışma oturumlarını,

Ç. Yarışma bölümleri: Yarışmada her sorunun hazırlandığı ve toplam on altı adet olan soru kategorilerini,

D. Yarışma sekretaryası: Yarışmanın düzenleme sürecinde etkin görev alacak Engelsiz Erişim Derneği üyelerini,

E. Yarışma jürisi: Yarışma sırasında sorular, grupların aldığı puanlar ve benzeri konularda yetkili olacak kişileri,

F. Masa görevlisi: Yarışma sırasında soruları yanıtlayan her grubun masasında bulunacak ve yanıtların bildirileceği görevlileri,

G. Teknik görevli: Yarışma sürelerinin başlatılması, soruların PowerPoint ile gösterilmesi gibi işlemleri gerçekleştiren görevlileri,

İ. Yarışma sunucusu: Yarışmayı sunan kişileri,

J. Yanıt kâğıdı: Üzerinde hem Braille hem de mürekkep yazı formatında A, B, C, D seçeneklerinin yazılı olduğu, her seçeneğin altında ise içine kaşenin yerleşebileceği genişlikte kabartılmış kare biçimindeki boşlukların bulunduğu kâğıdı,

K. “Evet” kaşesi: Yanıt kâğıdı üzerinde doğru yanıtı işaretlemek üzere kullanılan ve şıkların altında yer alan kare biçimindeki boşlukların içine sığacak büyüklükte olan kaşeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışma Oturum ve Bölümleri

Madde 6: Yarışma Oturumları

 1. Yarışma dört ana oturum biçiminde yapılır.
 2. Bunların ilk üçünde birinci ve ikinci olan gruplar belirlenir. Ortaya çıkacak olan altı grup arasında dördüncü oturum olan final oturumu gerçekleştirilir.
 3. Oturumlarda gruplar arasında eşitlik olması durumunda yedek sorulara başvurulur.

Ç. Yedek sorular, ön eleme oturumlarında her oturum başında belirlenen on altı kategori arasından sorulacak on soru dışında kalan altı kategoriden yine kura ile belirlenir. Eşitliğin bozulmasından sonra başka yedek soru sorulmaz ve o oturumun kazananı belli olmuş olur.

 1. On altı kategoride hazırlanan soruların bir oturum için tamamlanmış olması durumunda eşitlik hala bozulmamışsa, diğer yedek sorular tek yanıt verilecek şekilde eşitlik bozulana kadar sorulmaya devam edilir.
 2. Final oturumunda ise belirlenen 16 kategorinin tamamı yarışmacılara sorulur ve yedek sorular yanıtı tek yanıtlı olacak olan sorular arasından belirlenir. İlk üç grubu belirlemek amacıyla eşitlik bozuluncaya kadar sorular sorulmaya devam eder.

Madde 7: Yarışma Bölümleri

 1. Yarışma bölümleri; bilişim, coğrafya, edebiyat, engellilik, felsefe, fen bilimleri, güncel, kültür, matematik, psikoloji, sanat, sesli betimleme, sesli soru, siyasal bilgiler, spor ve tarih konularında soruları içermektedir.
 2. Her bir ön eleme oturumunda yukarıda belirtilen alanlardan, bir internet sitesi aracılığıyla belirlenen kurada çıkan sıralamaya göre on soru sorulacaktır. Final oturumunda ise bu kategorilerin tamamı sorulacaktır.
 3. Sorular ilk üç turda çoktan seçmeli; final bölümünde ise soruya yanıtın direkt verilmesi şeklinde sorulur.

Ç. Yarışma süresince muhtelif zamanlarda "seyirciye sor" bölümü ile kura ile belirlenen konuklara çeşitli sorular sorulacaktır. Art arda yapılan üç kura çekilişi sonucunda belirlenen numaralara sahip herhangi bir konuğun salonda bulunmaması halinde; soru kura çekimiyle belirlenen üçüncü Sayıya en yakın olan numaraya sahip ve salonda hazır bulunan seyirciye yöneltilecektir. Üçüncü Kura çekimi sonucunda salonda belirlenen sayıya eşit en yakın iki numaranın çıkmaması halinde ise öncelik, üçüncü kura çekimi ile belirlenen sayıya en yakın büyük numaraya sahip olan ve salonda hazır bulunan seyircinin olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yarışmanın Yapılış Şekli

Madde 8: Sorular ve Süreleri

 1. Yarışma sırasında gruplar birbirlerine eşit uzaklıkta, her bir grup kendi arasında tümleşebilecek şekilde yerleştirilir.
 2. Daha önceki maddelerde ifade edildiği üzere ilk üç oturumda on adet çoktan seçmeli soru sorulur. Bu soruların her biri için dört seçenek verilir ve yarışmacılardan doğru seçeneği bulması, yanıt kâğıdına işaretlemesi ve masa görevlisine bildirmesi istenir.
 3. Final oturumunda ise sorulan sorularla ilgili seçenek sunulmaz. Yarışmacıların soru için ayrılan süre içinde doğru yanıtı masa görevlisine söylemesi beklenir.

Ç. Matematik soruları hariç olmak üzere her bir soru için yarışmacılara 40 saniye süre verilir. Bu süre sonunda doğru yanıtı vermeleri istenir. Matematik sorularında ise bu süre 60 saniyedir.

D. Yanıtlama süresi, sunucunun soru okumayı bitirip teknik sorumlunun “gong” sesini çalmasıyla başlar. Her soru, süre başlamadan önce sunucular tarafından iki kez okunur. Süre başladıktan sonra soru projeksiyon ekranından da kaldırılır ve yalnızca şıklar tekrarlanabilir. Sorunun anlaşılmaması veya tekrar okunması gibi talepler karşısında jüri masasının karar vermesi istenir.

Madde 9: Soruların Yanıtlanma Süreci

 1. Her bir grubun yanında Engelsiz Erişim Derneği’nden bir görevli bulunur. Bu görevliler hiçbir şekilde yarışmacılara sorulara verilecek yanıtlar konusunda müdahil olmaz.
 2. Ayrıca her gruba çoktan seçmeli soruları yanıtlamaları amacıyla üzerinde dört seçeneğin Braille olarak yazdığı ve altta kaşe basmak üzere bir boşluğun bulunduğu yanıt şablonu, yanıtları işaretlemek için kullanılacak yanıt kaşesi ve yeteri kadar yanıt kâğıdı verilir.
 3. Gruplar doğru olduğunu düşündükleri seçenek ya da yanıt konusunda emin olduktan sonra yanıtlarını masalarındaki görevliye söylemek suretiyle yarışma güvenliğine katkı sağlamış olurlar. Buna ek olarak yanıt şablonundaki dört boşluktan doğru yanıt olarak düşündükleri boşluğa kaşelerini basarlar. Böylece kaşedeki “evet” mührü şablon içine yerleştirilen yanıt kâğıdındaki ilgili yanıtın altına basılmış olur.

Ç. Çoktan seçmeli sorularda sunucunun talimatıyla her bir grup daha önce kaşe basarak işaretledikleri yanıt kâğıtlarını şablonların içinden çıkararak açıkça görülebilecek biçimde havaya kaldırır. Yanıt kâğıtlarında iki yanıt işaretli olamaz. Bir yanlışlık olursa, şablona yeni bir yanıt kâğıdı yerleştirilerek tekrar işaretleme yapılmalıdır.

D. Görevli sunucular kendilerinden doğru yanıtı söylemelerini istediklerinde her bir grubun kendi arasında belirlediği grup sözcüsü yanıt kâğıdında da işaretli olan doğru yanıtı söyler.

E. Grup sözcüsünün doğru olarak bildirdiği yanıt ile öncesinde masa görevlisine bildirilen ve yanıt kâğıdı üzerine işaretlenen yanıtın aynı olması şarttır. Yanıtların birbirini tutmaması durumunda Masa görevlisinin kendisine bildirildiğini söylediği yanıt geçerlidir.

F. Tek yanıtlı sorularda yanıt şablonu ve yanıt kâğıdı kullanılmaz. Bu tarz sorularda Masa görevlisine bildirilen ve salona söylenen yanıt aynı olmalıdır.

G. Soru sonrası doğru yanıt ve puan alacak gruplarla ilgili son karar yarışma jürisine aittir.

Herhangi bir soruya itiraz gelmesi durumunda, itirazın sonucu mevcut oturum içinde Ayça Balcı Güngör, Canan Çam Yücel ve Ayşe Gümüş’ten oluşan yarışma jürisi tarafından karara bağlanır. Yarışma jürisi Soruyu İptal etme, yerine başka soru sorma veya sormama, Mevcut soruyla ilgili puan alacak ve alamayacak grupları belirleme yetkisine sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yarışmaya Katılım Bilgileri

Madde 10: Yarışma Gruplarının Oluşumu

 1. Yarışmacılar kendi belirleyecekleri üçer kişilik gruplar halinde yarışmaya başvurabilirler.
 2. Bu üç kişinin ikisi engelli biri engelsiz olabilir. Ancak en az birinin görme engelli olmak üzere ikisinin engelli kişilerden oluşması şarttır.
 3. Yarışmacı olmak isteyenlerin üç kişiyi toparlayamamaları durumunda yapılacak tek kişilik başvurular Engelsiz Erişim Derneğince bir araya getirilerek bir grup oluşturulabilir.

Ç. Aynı ya da farklı gruplarda üç kez üst üste kazanan kişi veya kişiler bir sonraki sene yarışmaya katılamayacak, istemesi halinde soru ekibi ya da jüride yer alabilecektir.

D. Yarışmaya daha önce başvurusunu yapıp son güne kadar katılamayacağını bildirmeyerek yarışmaya katılmayan grup üyeleri bir sonraki yıl yarışmaya katılamayacaktır.

E. Üç kişilik yarışma grubunun bir elemanı bile yarışma günü salonda hazır bulunmazsa, bu grup elenerek yerine yedek gruplardan ilki yarışmaya katılacaktır.

F. Yarışmaya katılan grup sayısı 18’i aştığı takdirde, daha sonra gelecek başvurular sıralanarak yedek statüsünde değerlendirilecek ve yedek grupların yarışmaya katılımı, asil gruplardan bir grup tüm üyeleriyle yarışmaya katılmadığı takdirde başvuru sırasına göre gerçekleşecektir.

G. Yarışmaya katılacak grup sayısı ortamın uygunluğuna göre daha sonra yarışma komitesince yeniden belirlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ön Eleme Oturumlarında Yarışacak Grupların Belirlenmesi

Madde 11: Ön eleme oturumlarında yarışacak gruplar yarışmanın yapılacağı günün sabahında kura ile belirlenir.

 1. Yarışmaya başvuran tüm grup sözcülerine haber verilerek yarışma sabahı saat 09.30’da belirlenen yarışma salonunda hazır bulunmaları istenir.
 2. Grup sözcülerinden isteyenler yarışma sabahı saat 09.30’da belirlenen yarışma salonunda hazır bulunarak kura çekilişine katılabilir. Katılmayan grup sözcüleri kura çekiliş sonuçlarını kabul etmiş sayılır.
 3. Yarışmaya katılan grup sayısına göre üç ön eleme oturumunda eşit sayıda grup yer alacak şekilde kura çekimi yapılır.

Ç. Eğer katılan grup sayısı eşit biçimde üçe bölünemiyorsa, birinci ve ikinci ön eleme oturumlarında 1 fazla grubun yer alması sağlanır.

D. Kura çekiminin ardından grup sözcülerine çoktan seçmeli sorularda kullanılacak yanıt şablon ve yanıt kâğıtlarında nasıl işaretleme yapacakları konusunda mini bir eğitim verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yarışma Takvimi, Sekretarya, Jüri ve Ödüller

Madde 12: Takvim

 1. Yarışma 11.05.2024 Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi’nde yapılacaktır.
 2. Yarışma 09.30-17.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.
 3. Yarışma başvuruları, 15 Nisan-09 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

Madde 13: Yarışma sekretaryası ve ileti adresi aşağıdaki gibidir:

Damla Güler

gulerdamla89@gmail.com

Madde 14: Yarışma jürisi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Ayça Balcı Güngör,

Canan Çam Yücel,

Ayşe Gümüş

Madde 15: Ödüller

Birinci, ikinci ve üçüncü olan grup üyelerine verilecek ödüller önümüzdeki günler içinde bildirilecektir.

“Seyirciye sor” ödülleri de daha sonra belirlenecek ve çeşitli kanallardan ilgilenenlere duyurulacaktır.