Engelliliğin ve engellilerin istismarına karşı mücadele için bir araya gelen Çağdaş Görmeyenler Derneği, Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Engelsiz Erişim Derneği ve Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği Engelliliğin  İstismarı İle Mücadele Platformunu kurmuşlardır. Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği temsilcisi Ümit Deniz KURT bu platformun ilk dönem sözcüsü olarak seçilmiştir. Bilimsel veriler ışığında engelliliğin istismarının ne olduğunu ve unsurlarını saptamaya çalışmak; engelliliğin ve engellilerin her alandaki istismarını, istismarın tür ve boyutlarını, istismarın kimler tarafından ne şekilde yapıldığını tespit etmek; engellilik alanındaki her türlü istismar ile her alanda mücadele etmek; engellileri ve tüm toplumu engelliliğin ve engellilerin istismarı konusunda bilinçlendirmek amacıyla kurulan platform, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürecektir.

1. Engellilerin toplumsal hayata diğer bireylerle tam, eşit ve onurlu bir şekilde katılımını olumsuz etkileyecek ve insanca yaşam değerlerini dejenere eden her türlü uygulamanın karşısında olmak;

2. Etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir hizmet anlayışı ve engellilerin onurlu yaşam mücadelesini tehlikeye sokan istismarın yarattığı sorun ve tehditlerin ciddiyetinin endişesini taşımak;

3. Engellilik ve engelliler alanına ayrılmış kaynakların önemli bir bölümünü teşkil edecek boyutta varlıkların konu olduğu ve engellilerin onurlu ve eşit birey olma mücadelesini tehdit eden istismar vakaları hakkında endişe duymak,

4. İlgililerin, engellilerin- engelliliğin ev içinde ve dışında sömürüye uğramasının, şiddete ve istismara maruz kalmasının, bu tutumların cinsiyete dayalı hali dahil her biçiminden korumak için uygun yasal, idari, sosyal, eğitsel ve diğer tüm tedbirleri alması için gerekli tüm girişimlerde bulunulması bilincinde olmak,

5. Engelliler alanında çalışma yapan engelli veya diğer STÖ’lerin yönetici, temsilci veya üyelerinin engellilik meselelerinin çözümüne ayrılmış kaynaklardan Haksız olarak kişisel servet edinmelerinin özellikle engellilerin toplumsal hayata, tam, eşit ve onurlu bir şekilde katılma mücadelesine zarar vereceğine inanmak,

6.Beşinci maddede  belirtilen şekilde, Haksız olarak edinilmiş varlıkların uluslararası transferlerinin daha etkin bir biçimde önlenmesi, tespit edilmesi, caydırılması ve varlıkların geri verilmesi konusunda ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi kararlılığını taşımak,

7. Engelli kadınların ve kız çocuklarının hem ev içinde hem de ev dışında şiddete uğramaya, yaralanmaya veya istismara, ihmale, ihmalkar muameleye, kötü muameleye veya istismara karşı daha büyük bir risk altında oldukları gerçeğinin farkında olmak,

8. Engelliliği ve engellileri istismar eden projeler ve projecilik faaliyetlerinden, engellilik ve engelliler üzerinden yaratılan ekonomik, sosyal, duygusal vb. rant türleri ile istismar  arasındaki bağlantıdan endişe duymak;

9. Engellilerin ve engelliliğin istismarının yerel bir mesele olmayıp, bütün toplumları etkileyen, önlenmesi ve kontrol altına alınması için uluslararası işbirliğini zorunlu kılan bir sınır aşan olgu olduğu inancını taşımak,

10. Engelliler ve engelliliğin istismarıyla etkin mücadele edilmesi ve engellilerin – engelliliğin  istismarının önlenmesi için kapsamlı ve çok yönlü bir yaklaşımın gerekli olduğuna inanmak, Teknik yardımın mevcudiyetinin, kapasite geliştirmeyi ve kurumsal yapılanmayı da sağlamak suretiyle, Derneklerin istismarı önleme ve istismarla etkin mücadele etme güçlerinin artırılmasında önemli bir rol oynayabileceği inancını taşımak,

11. Engellilerin/engelliliğin her türlü istismarının önlenmesi ve ortadan kaldırılmasının bütün bu alanda mücadele eden Derneklerin ortak yükümlülüğü olduğunu ve bu alandaki çabaların etkili olması amacıyla, sivil toplum, hükümet-hükümet dışı kuruluşlar ve yerel toplum örgütleri gibi kamu sektörü dışındaki birey ve grupların da destek ve katkıları ile her bir Derneğin diğeri ile işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu hatırda tutmak,

12. Engellilik politikalarının ve engellilik meselelerinin çözümüne ayrılan kaynakların adil ve hak temelli  yönetimi ve bu konuda istismarı reddetme kültürünün geliştirilmesi ihtiyacını hatırda tutmak,

13. Engellilik ve yoksulluk arasında güçlü bir kesişimsellik olduğunun farkında olarak,  bu alanda uygulanan mali ve sosyal politikaların istismar edilmesinin kritik önemini kabul etmek,

14. Engellilere, ailelerine, onların bakımını sağlayanlara cinsiyetlerine ve yaşlarına uygun yardım ve desteği sağlanması yoluyla sömürü, şiddet ve istismar vakalarının nasıl önleneceğine, tespit edileceğine ve bildirileceğine dair bilgi ve eğitim verilerek sömürünün, şiddetin ve istismarın her biçimini önleyici uygun tüm tedbirlerin alınmasının aciliyet oluşturduğu bilincinde olmak,

15. Sömürünün, şiddetin ve istismarın her biçiminin önlenmesi için engellilere hizmet etmeye yönelik tüm kurumların, kuruluşların, tesislerin, STÖ’lerin, politikaların, programların, projelerin etkin bir şekilde denetlenmesi gerektiği bilincinde olmak ve bağımsız merciler tarafından etkin bir şekilde denetlenmesinin sağlanması hususunu hatırda tutmak,

16. Engellilere karşı sömürü, şiddet ve istismar vakalarının tespiti, soruşturulması ve gerekli hallerde kovuşturulmasını sağlanması ve etkili yasa ve politikaları yürürlüğe konulması için sürekli mücadele gerektirdiği bilincinde olmak.

Platformun amacını ve mücadele esaslarını benimseyen ve engellilik alanında hak temelli bir anlayışla çalışan  dernekleri bu çalışmalarımızda bize destek olmaları ve katkıda bulunmaları için Platforma katılmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.