Karar yazısını indirme bağlantısı

27.02.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı

KARAR 42)     Yönetim Kurulunun 27.11.2017 tarih ve 81 sayılı kararına konu görme engellilerin noterlik işlemlerinde tanık bulundurma zorunluluğu hakkında Görme Engelliler Federasyonu, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcilerinde oluşan çalışma grubunun raporunu intikal ettiren Strateji İletişim ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünün yazısı görüşüldü.

                        Görme engellilerin tüm işlemlerinin düzenleme olarak yapılması uygulamasının değiştirilerek, okuma yazma bilen, imza atabilen görme engellilerin Noterlik Kanununa göre onaylama şeklinde yapılabilecek işlemlerinde iki tanık bulundurma zorunluluğunun aranmamasına, ilgilinin talebi halinde ise işlemin iki tanık huzurunda yapılmasına ilişkin ilgili genelgede değişiklik yapılmasına dair çalışma grubunun raporu da eklenmek suretiyle Hukuki Danışmanlığa görev verilmesine, çalışma grubunun diğer hususlardaki çalışmalarını sonuçlandırılmasının beklenmesine,

 

 

 

 

 

Hukuk - 5095

Ankara, 21/03/2014
Özü: İmza atamayan/okuryazar olmayan kişilerin noterlik işlemlerinde uygulanacak usul hk.

G E N E L G E
(2)

........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
........................ NOTERLİĞİNE


İlgi: 06.10.2011 tarihli ve Hukuk - 23113 (102) sayılı genel yazı.

1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 206'ncı maddesinde yer alan ?imza atamayanlar? ibaresi kapsamına kimlerin gireceği ve bunlara ait tüm noterlik işlemlerinin düzenleme biçiminde yapılıp yapılmayacağı hususlarında tereddüde düşülmesi üzerine, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden görüş alınması yanında akademisyenler ile yargı mensuplarıyla da konunun görüşülmesi sonunda;
Noterler tarafından hukuki işlemin, somut olayın özelliklerine göre değerlendirilerek, bazılarının senet niteliğinde kabul edilmesinin, bazılarının ise senet kabul edilmemesinin, ileride işin yargıya intikali halinde yargı merciinin yapacağı değerlendirmenin önceden bilinmesinin mümkün olmaması nedeniyle, giderilmesi zor olan ve sorumluluğu gerektirebilecek durumlara yol açabileceğini, noterlerin risk altına girmemesi bakımından işlemin yapılması sırasında belgenin senet niteliğinde olup olmadığının değerlendirilmesinin noter tarafından yapılmasının uygun olmayacağını dikkate alan Yönetim Kurulumuz, okuryazar olmayan veya fiziki engelleri sebebiyle imza atmaya muktedir olmayan kimselerin yapacakları hukuki işlemleri içeren tüm belgelerin düzenleme şeklinde yapılması gerektiğine 06.10.2011 günlü toplantıda karar vermiş ve yapılacak uygulama ilgi genel yazımızla duyurulmuştur.

Birliğimize bir Noter Odası Başkanlığınca yapılan yeni bir başvuruyla, bu konuda devam eden tereddütlerin giderilmesi ile uygulamada birliğin sağlanması için noterleri aydınlatıcı bir görüş bildirilmesinin talep edilmesi üzerine konu, Yönetim Kurulumuzun 12.03.2014 tarihli toplantısında tekrar görüşülmüş ve okuryazar olmayan veya fiziki engelleri sebebiyle imza atmaya muktedir olmayan kimselerin, mühür veya bir alet veya parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin noterler tarafından düzenleme şeklinde yapılmasına; Hukuk Muhakemeleri Kanununun 206'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince düzenleme şeklinde yapılan bu işlemlerden harç, vergi ve değerli kâğıt bedeli alınmamasına, 
(Bu paragraf, 07.03.2018 tarihli ve Hukuki Danışmanlık ? 4213 (49) sayılı Genel Yazıda yer alan duyuruya istinaden eklenmiştir.)
Okuma yazma bilen, imza atabilen görme engellilerin Noterlik Kanununa göre onaylama şeklinde yapılabilecek işlemlerinde iki tanık bulundurma zorunluluğunun aranmamasına, ilgilinin talebi halinde ise işlemin iki tanık huzurunda yapılmasına,
karar verilmiştir.

Harç, vergi ve değerli kâğıt bedeli muafiyetinin uygulama şekline ilişkin olarak ilgi genel yazıda yapılan açıklamanın da dikkate alınarak, okuryazar olmayan veya fiziki engelleri sebebiyle imza atmaya muktedir olmayan kimselerin işlemlerinin bu genelgede belirtildiği şekilde yapılması gerektiğinin bilgi edinilmesini rica ederim. 

Saygılarımla,

Yunus TUTAR
Başkan